Zásady ochrany osobných údajov
Informácie o ochrane osobných údajov podľa čl. 13 legislatívneho dekrétu 196/03 - zákon o ochrane súkromia (uverejnený v úradnom vestníku z 29. júla 2003, všeobecná séria č. 174, riadny doplnok 123 / L). 8 predchádzajúcej zmluvy a čl. 13 legislatívneho dekrétu 196/03 sa v nasledujúcom texte stanovujú účely a metódy spracovania poskytnutých údajov. Účel spracovaniaZpracovanie údajov je ukončené vykonávaním zverenej úlohy a je založené na zásadách zákonnosti, správnosti, transparentnosti a dôvernosti. Spracovanie osobných údajov znamená akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií vykonávaných s alebo bez pomoci elektronických alebo automatizovaných prostriedkov týkajúcich sa zhromažďovania, zaznamenávania, organizácie, uchovávania, spracovania, úpravy, výberu, extrakcie, porovnávania, používania, prepojenia, blokovanie, komunikácia, šírenie, vymazávanie a zničenie údajov. Spôsoby spracovaniaPersonálne údaje - v prípade citlivých údajov - zhromaždené na plnenie zmluvy sú spracované prostredníctvom nášho počítačového a papierového systému. Ukladanie údajov sa vykonáva na obdobie desiatich rokov, pokiaľ pred týmto termínom ste prestanete používať naše služby alebo ukončíte činnosť, v takom prípade vás požiadame o prípadné zrušenie akýchkoľvek údajov nachádzajúcich sa v našom počítači a archíve papiera s uvedením, že aj v prípade neexistencie takejto požiadavky budú vaše údaje podliehať "blokuje" nás s pozastavenie všetkých spracovanie. Povinná prírodaVšetky požadované údaje, aj keď nie sú povinné zo zákona, sú povinné na vykonanie priradenej úlohy. dôsledky odmietnutia súhlasu so spracovaním údajov Ak nesúhlasíte so spracovaním osobných údajov, dokonca aj v citlivých prípadoch bude mať za následok nemožnosť splnenia záväzkov vyplývajúcich z predchádzajúcej zmluvy. Subjekty, ktorým môžu byť oznámené osobné a citlivé údaje Osobné údaje (a v prípade citlivých prípadov) môžu byť oznámené: Personálom spoločnosti ako spracovatelia údajov a osobám zodpovedným za spracovanie správy spisov týkajúcich sa zmluvy v miesto; zamestnanci boli riadne poučení o bezpečnosti osobných a citlivých údajov ao práve na súkromie. Úverové inštitúcie pre operácie inkasa. Obchodných konzultantov, spolupracovníkov IT, právnikov a súvisiaceho personálu. V každom prípade zostáva v každom prípade zákaz komunikácie alebo šírenia zhromaždených osobných a citlivých údajov, ak to nie je potrebné pre výkon služieb alebo produktov, ktoré ste požadovali. práva dotknutej osoby Vo vzťahu k spracovaniu osobných a citlivých údajov podľa čl. 7 (právo na prístup k osobným údajom a iným právam) zákona o ochrane osobných údajov má zainteresovaná strana právo: 1. získať potvrdenie o existencii osobných a citlivých údajov, ktoré sa jej týkajú, aj keď ešte nie sú zaregistrované, a ich komunikáciu v zrozumiteľnej forme. 2. získať označenie: a) pôvod osobných údajov; b) účely a spôsoby spracovania; c) logika použitá v prípade spracovania vykonávaného pomocou elektronických nástrojov; d) identifikačné údaje vlastníka, manažérov a zástupcu určeného podľa § 5 ods. 2; e) subjekty alebo kategórie subjektov, ktorým môžu byť osobné údaje oznámené alebo ktoré sa o nich môžu dozvedieť ako určeného zástupcu na území štátu, manažérov alebo agentov.3. získať: a) aktualizáciu, opravu alebo v prípade záujmu integráciu údajov; b) zrušenie, premenu na anonymnú formu alebo zablokovanie spracovaných údajov v rozpore so zákonom vrátane tých, pri ktorých nie je skladovanie nevyhnutné vzhľadom na účely, na ktoré boli údaje zhromaždené alebo následne spracované, c) osvedčenie, že operácie uvedené v písmenách a) a b) boli oznámené tiež s ohľadom na ich obsah tým, ktorým boli údaje poskytnuté alebo šírené, pokiaľ sa táto požiadavka nepreukáže ako nemožná alebo nepredstavuje použitie prostriedkov, ktoré sú zjavne neprimerané, pokiaľ ide o právo protected.4. namietať úplne alebo čiastočne: a) z oprávnených dôvodov na spracovanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, aj keď sú relevantné z hľadiska účelu zhromažďovania; b) na spracovanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú na účely zasielania reklamného materiálu alebo priameho predaja alebo na vykonanie prieskumu trhu alebo obchodnej komunikácie. správca údajov je -, Tel +39 06 39723356, E-Mail: info@amaliasuites.com.Il zodpovedný za spracovanie údajov je pán Rodolfo Consoli -, Tel ++ 06 39723356 Za účelom uplatnenia práv stanovených v čl. 7 kódexu o ochrane osobných údajov, ktorý je uvedený vyššie, musí dotknutá osoba písomne ​​požiadať - prostredníctvom faxu +39 06 39038490 alebo e-mailu: info@amaliasuites.com.Požaduje informácie poskytnuté správcom údajov podľa článku 13 Legislatívna vyhláška. 196/2003 udeľuje svoj súhlas tak, aby kontrolór údajov, zodpovedná osoba a poverený zástupca vykonali spracovanie osobných a citlivých údajov získaných na dokončenie priloženej zmluvy a ich oznámenie subjektom a na určené účely v samotnom informačnom oznámení, pokiaľ je to dôležité pre účely tohto informačného oznámenia.


Amalia Suites

Via Germanico, 66,
00192 Rím
Italia
Tel. 0693723356
Info@amaliasuites.com

spoločnosť:

Coroel Srl
Sídlo: Via Germanico, 66 - 00192 Roma
REA: RM 1311136
Číslo DPH: 11548201000Ako zdieľame vaše osobné údaje s tretími stranami?

  • Booking.com: Spolupracujeme so spoločnosťou Booking.com BV, ktorá sídli na adrese Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandsko (www.booking.com) (ďalej len „Booking.com“) s cieľom ponúkať vám naše online rezervačné služby. To znamená, že obsah tejto webovej stránky poskytujeme my a rezervácie si vytvárate priamo s nami, no rezervácie sú spracované Booking.com. Údaje, ktoré uvediete na tomto portáli, budú preto zdieľané aj so spoločnosťou Booking.com a jej pridruženými partnermi. Tieto údaje môžu zahŕňať osobné údaje, ako je vaše meno, kontaktné údaje, údaje o platbe, mená hostí, ktorí cestujú s vami a preferencie, ktoré uvediete pri vykonávaní rezervácie. Ak sa chcete dozvedieť viac o korporácii Booking.com, navštívte stránku O Booking.com. Viac informácií o korporácií, do ktorej patrí Booking.com nájdete na stránke O Booking.com.
  • Booking.com vám pred vaším príchodom odošle e-mail s potvrdením rezervácie a e-mail s informáciami o ubytovaní a jeho lokalite. Booking.com vám tiež prostredníctvom miestnych zastúpení bude poskytovať medzinárodnú zákaznícku podporu, ktorá je k dispozícii 24 hodín denne vo viac ako 20 jazykoch. Zdieľanie vašich údajov s globálnym zákazníckym servisom Booking.com umožňuje zamestnancom týchto služieb reagovať v prípadoch, kedy potrebujete asistenciu. Booking.com môže použiť vaše osobné údaje na technické, analytické a marketingové účely, ako je ďalej popísané vo Vyhlásení o ochrane súkromia spoločnosti Booking.com. To znamená, že vaše údaje môžu byť zdieľané aj s ostatnými členmi skupiny Booking Holdings Inc. za analytickými účelmi, aby vám mohli byť poskytované služby prispôsobené vašim potrebám a ponuky zamerané na cestovanie, ktoré by pre vás mohli byť zaujímavé. Ak to bude potrebné, Booking.com vás v súlade s platnými právnymi predpismi požiada o vyjadrenie súhlasu. Ak sú Vaše údaje prevedené do krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, spoločnosť Booking.com uzavrie zmluvné dohody, aby zabezpečila, že vaše osobné údaje budú stále chránené v súlade s európskymi normami. Pokiaľ máte otázky ohľadne spracovania vašich osobných údajov spoločnosťou Booking.com, obráťte sa, prosím, na adresu dataprotectionoffice@booking.com.
  • BookingSuite: Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané so spoločnosťou BookingSuite B.V., ktorá sídli na adrese Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandsko, a ktorá spravuje túto webovú stránku a stránku suite.booking.com.