Πολιτική Απορρήτου
Πληροφορίες Πολιτικής Απορρήτου σύμφωνα με το άρθρο. 13 του νομοθετικού διατάγματος 196/03 - κώδικας ιδιωτικότητας (δημοσιευμένος στην Επίσημη Εφημερίδα της 29ης Ιουλίου 2003, Γενική Σειρά 174, Τακτικό Συμπλήρωμα 123 / L). 8 της προηγούμενης σύμβασης και του άρθρου. 13 του νομοθετικού διατάγματος 196/03, ορίζονται οι σκοποί και οι μέθοδοι επεξεργασίας των παρεχόμενων στοιχείων. Σκοπός της επεξεργασίας Η επεξεργασία των δεδομένων ολοκληρώνεται με την εκτέλεση της αποστολής που έχει ανατεθεί και βασίζεται στις αρχές της νομιμότητας, της ορθότητας και της διαφάνειας και της εμπιστευτικότητας. Ως επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιούνται με ή χωρίς τη βοήθεια ηλεκτρονικών ή αυτοματοποιημένων μέσων σχετικά με τη συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, αποθήκευση, επεξεργασία, τροποποίηση, επιλογή, εξαγωγή, σύγκριση, χρήση, διασύνδεση, την παρεμπόδιση, την επικοινωνία, τη διάδοση, τη διαγραφή και την καταστροφή των δεδομένων. Μέθοδοι επεξεργασίας Τα προσωπικά δεδομένα - σε περίπτωση ακόμα ευαίσθητων δεδομένων - που συλλέγονται για την εκπλήρωση της σύμβασης, υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω του ηλεκτρονικού μας συστήματος και του χαρτιού μας. Η αποθήκευση των δεδομένων διεξάγεται για περίοδο δέκα ετών, να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή να διακόψετε τη δραστηριότητα, οπότε θα σας ζητηθεί να ζητήσετε την πιθανή ακύρωση τυχόν δεδομένων που υπάρχουν στον ηλεκτρονικό μας κατάλογο και το χαρτί, αναφέροντας ότι, ακόμη και αν δεν υπάρχει τέτοιο αίτημα, τα δεδομένα σας θα υπόκεινται σε "μπλοκάρισμα" από εμάς με αναστολή όλων των επεξεργασιών. Υποχρεωτική φύσηΌλα τα ζητούμενα δεδομένα, ακόμη και αν δεν είναι υποχρεωτικά από το νόμο, είναι υποχρεωτικά για την εκτέλεση της αποστολής που έχει ανατεθεί. συνέπειες της άρνησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία δεδομένων Εάν δεν συναινείτε στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ακόμη και σε ευαίσθητες περιπτώσεις, θα έχετε ως αποτέλεσμα την αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την προηγούμενη σύμβαση. Θέματα στα οποία μπορούν να κοινοποιηθούν προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα Προσωπικά δεδομένα (και, σε περίπτωση, ευαίσθητα) μπορούν να κοινοποιηθούν: στο προσωπικό της Εταιρείας υπό την ιδιότητά τους ως επεξεργαστών δεδομένων και σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την επεξεργασία της διαχείρισης των φακέλων που αφορούν τη σύμβαση θέση; το προσωπικό έχει ενημερωθεί δεόντως σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή. Πιστωτικά ιδρύματα για πράξεις είσπραξης πληρωμών. Σύμβουλοι επιχειρήσεων, συνεργάτες πληροφορικής, δικηγόροι και σχετικό προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση, η απαγόρευση της επικοινωνίας ή της διάδοσης των προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων που συλλέγονται όταν αυτό δεν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των υπηρεσιών ή των προϊόντων που ζητήσατε παραμένει σε κάθε περίπτωση. δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων Σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο. 7 (Δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα και άλλα δικαιώματα) του Κώδικα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα: 1. να λάβει επιβεβαίωση της ύπαρξης ή μη προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων που τον αφορούν, ακόμη και αν δεν έχει ακόμη καταχωρηθεί, και την επικοινωνία τους σε κατανοητή μορφή. 2. να λάβει την ένδειξη: α) την προέλευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα · β) τους σκοπούς και τις μεθόδους επεξεργασίας · γ) τη λογική που εφαρμόζεται σε περίπτωση επεξεργασίας που πραγματοποιείται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων · δ) τα στοιχεία ταυτότητας του ιδιοκτήτη, των διαχειριστών και του εκπροσώπου που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 2 · ε) τα θέματα ή οι κατηγορίες ατόμων στα οποία μπορούν να διαβιβαστούν τα προσωπικά δεδομένα ή τα οποία μπορεί να γνωρίζουν ως ορισθέντα αντιπρόσωπο στην επικράτεια του κράτους, τους διαχειριστές ή τους πράκτορες.3. να πάρει: α) την ενημέρωση, τη διόρθωση ή, όταν ενδιαφέρεται, την ενσωμάτωση των δεδομένων, β) την ακύρωση, τη μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή την παρεμπόδιση δεδομένων που έχουν υποστεί επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων όπου η αποθήκευση δεν είναι απαραίτητη σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή μεταγενέστερα επεξεργάστηκαν τα δεδομένα · γ) πιστοποίηση ότι οι πράξεις που αναφέρονται τα στοιχεία α) και β) κοινοποιήθηκαν επίσης, σε σχέση με το περιεχόμενό τους, σε αυτούς στους οποίους κοινοποιήθηκαν ή διαδόθηκαν τα δεδομένα, εκτός εάν η απαίτηση αυτή αποδειχθεί αδύνατη ή συνεπάγεται τη χρήση μέσων που είναι προδήλως δυσανάλογα σε σχέση με το δικαίωμα protected.4. να αντιταχθεί, εν όλω ή εν μέρει: α) για θεμιτούς λόγους, στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, έστω και αν έχει σχέση με το σκοπό της συλλογής, β) στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν για σκοπούς αποστολής διαφημιστικού υλικού ή άμεσης πώλησης ή για διεξαγωγή έρευνας αγοράς ή εμπορικής επικοινωνίας. ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι ο κ. Rodolfo Consoli -, Tel ++ 06 39723356 Για να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 4, 7 του Κώδικα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που αναφέρεται παραπάνω, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει γραπτό αίτημα - μέσω Φαξ +39 06 39038490 ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@amaliasuites.com.Αυτή η πληροφορία που παρέχεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νομοθετικό διάταγμα. 196/2003, δίνει ελεύθερη συγκατάθεσή του έτσι ώστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, ο υπεύθυνος και ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος να προχωρήσουν στην επεξεργασία των προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων που αποκτήθηκαν για την ολοκλήρωση της συνημμένης σύμβασης και την ανακοίνωσή τους στα υποκείμενα και για τους σκοπούς που αναφέρονται στην ίδια την ενημερωτική ανακοίνωση, στο μέτρο που είναι καθοριστικής σημασίας για τους σκοπούς αυτής της ενημερωτικής ανακοίνωσης.


Amalia Suites

Via Germanico, 66,
00192 Roma
Italia
Τηλ 0693723356
Info@amaliasuites.com

Εταιρία:

Coroel Srl
Έδρα: Via Germanico, 66 - 00192 Roma
REA: RM 1311136
Αριθμός ΦΠΑ: 11548201000Πώς μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτα μέρη;

  • Booking.com: συνεργαζόμαστε με την Booking.com B.V., η οποία εδρεύει στην οδό Herengracht 597, 1017 CE Άμστερνταμ, Κάτω Χώρες (www.booking.com) (στο εξής Booking.com) για να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών κρατήσεων. Παρόλο που εμείς παρέχουμε το περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστοχώρο και κάνετε κράτηση απευθείας σε εμάς, η επεξεργασία των κρατήσεων γίνεται από την Booking.com. Συνεπώς, τα στοιχεία που δίνετε σε αυτόν τον ιστοχώρο κοινοποιούνται και στην Booking.com και στους affiliate συνεργάτες της. Τα στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες όπως το όνομά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τα στοιχεία πληρωμής, τα ονόματα των συνταξιδιωτών σας και τυχόν προτιμήσεις τις οποίες δηλώσατε κατά την πραγματοποίηση της κράτησης. Για να μάθετε περισσότερα για την οικογένεια εταιρειών της Booking.com επισκεφτείτε το Σχετικά με την Booking.com.
  • Η Booking.com θα σας στείλει επιβεβαίωση μέσω email, ένα email πριν την άφιξή σας και θα σας δώσει πληροφορίες για την περιοχή και το κατάλυμά μας. Επιπλέον, η Booking.com θα σας δώσει τα στοιχεία επικοινωνίας της διεθνούς εξυπηρέτησης πελατών, η οποία λειτουργεί καθημερινά, όλο το 24ωρο, από τα τοπικά της γραφεία, σε πάνω από 20 γλώσσες. Η κοινοποίηση των στοιχείων σας στο προσωπικό της διεθνούς εξυπηρέτησης πελατών της Booking.com τους επιτρέπει να σας εξυπηρετούν όποτε χρειάζεστε βοήθεια. Η Booking.com μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία σας για τεχνικούς, αναλυτικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, όπως περιγράφεται παρακάτω στην Πολιτική Απορρήτου της Booking.com. Αυτό μπορεί να σημαίνει και ότι τα στοιχεία σας θα κοινοποιηθούν σε άλλα μέλη του ομίλου εταιρειών Booking Holdings Inc. για αναλυτικούς σκοπούς για να σας κάνουν προσφορές σχετικές με ταξίδια που μπορεί να σας ενδιαφέρουν αλλά και για να σας προσφέρουν εξατομικευμένες υπηρεσίες. Αν απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η Booking.com θα ζητήσει πρώτα τη συναίνεσή σας. Αν τα τα δεδομένα σας μεταβιβαστούν σε χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η Booking.com θα προβεί σε συμβατικές ρυθμίσεις για να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα εξακολουθούν να προστατεύονται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων από την Booking.com, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το dataprotectionoffice@booking.com.
  • BookingSuite: Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να κοινοποιηθούν στην BookingSuite B.V., με έδρα στην οδό Herengracht 597, 1017 CE Άμστερνταμ, Κάτω Χώρες, εταιρεία η οποία λειτουργεί αυτόν τον ιστοχώρο και τον ιστοχώρο suite.booking.com.